Gedragscode voor Sporters

Als sporter dien je:

 1. Openheid te tonen. Als je gevraagd wordt iets te doen dat ingaat tegen je eigen gevoel, normen en waarden, meld dit dan, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hetzelfde geldt wanneer je gevraagd wordt om vals te spelen.
 2. Anderen te respecteren. Dit betekent respect voor iedereen, inclusief tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, toeschouwers en anderen. Let op je taalgebruik en presentatie, en geef anderen het gevoel dat ze zich vrij kunnen bewegen.
 3. Afspraken te respecteren. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 4. Netjes om te gaan met de omgeving. Beschadig niets, respecteer eigendommen, houd kleedkamers netjes en ruim materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 5. Van anderen af te blijven. Raak niemand (buiten de normale sportbeoefening) tegen zijn of haar wil aan.
 6. Zich aan de regels te houden. Lees en respecteer reglementen, huisregels, deze gedragscode en andere afspraken.
 7. Niemand in zijn of haar waarde aan te tasten. Maak geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen of gedragingen. Sluit niemand uit en wees tolerant.
 8. Niet te discrimineren. Maak geen onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 9. Eerlijk en sportief te zijn. Val niet onder het spel, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, en gebruik geen doping. Doe niet mee aan het manipuleren van wedstrijden, competities of records. Wed ook niet op je eigen wedstrijden.
 10. Alleen uit te oefenen binnen de dojang. Gebruik wat je hebt geleerd alleen ter verdediging.
 11. Overtredingen van deze gedragscode te melden. Meld overtredingen bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
Top