Anti-pestprotocol

Anti-pestprotocol van Taekwon-Do Vereniging Ohdokwan

Doelstelling: Het hoofddoel van dit anti-pestprotocol is het creëren van een veilige en respectvolle omgeving binnen Taekwon-Do Vereniging Ohdokwan, passend bij de ethiek van een verdedigingssport. We streven ernaar pestgedrag te voorkomen en adequaat te reageren als het zich voordoet.

Definitie van pesten: We maken onderscheid tussen plagen en pesten. Plagen betreft gedrag tussen leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn: soms doet de een iets onaardigs, soms de ander. Plagen is een spelletje, niet altijd plezierig, maar nooit echt bedreigend. Plagen kan echter overgaan in pesten. Pesten is wel bedreigend van aard. Pesten is geen eenmalige gebeurtenis maar herhaalt zich meerdere keren per week, zelfs per dag, gedurende een langere periode. De pester maakt misbruik van zijn macht terwijl het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd, gekleineerd, geslagen of materieel beschadigd. Naast deze openlijke vormen van pesten zijn er ook subtiele vormen van pesten, zoals iemand buitensluiten of pesten via internet.

Bij pesten onderscheiden we drie rollen:

 • Leerlingen die andere leerlingen pesten,
 • Leerlingen die gepest worden, en
 • Leerlingen die niet direct bij het pesten betrokken zijn.

Vaak is er een groepje leerlingen dat de pester ondersteunt, de zogenaamde meelopers. Daarnaast speelt de zwijgende middengroep een rol doordat ze het pestgedrag niet afwijzen en het slachtoffer niet steunen, waardoor de pester vrij spel heeft. Soms versterkt deze middengroep het succes van de pester door passief toe te kijken en te lachen om wat er gebeurt.

Preventieve maatregelen:

 • Voorlichting en bewustwording:
  • We informeren alle leden over de definitie van pesten en hoe we het kunnen voorkomen.
  • We bevorderen een cultuur van respect, tolerantie en inclusiviteit.
 • Gedragscode:
 • Training:
  • We voorzien trainers en vrijwilligers van training over het herkennen en aanpakken van pestgedrag.

Procedure bij pestgedrag:

 • Melding:
  • Leden, ouders of trainers melden pestgedrag bij het bestuur, ook anonieme meldingen zijn welkom.
 • Onderzoek:
  • Het bestuur onderzoekt de melding discreet en serieus, waarbij alle betrokken partijen worden gehoord.
 • Maatregelen:
  • Bij bevestiging van pestgedrag worden passende maatregelen genomen:
   • Eerste overtreding: waarschuwing en gesprek met betrokkenen.
   • Herhaaldelijk pestgedrag: schorsing of verwijdering uit de vereniging.
 • Nazorg:
  • We bieden ondersteuning aan het slachtoffer, de dader en de ouders, en evalueren de genomen maatregelen indien nodig.

Vertrouwenscontactpersonen:

 • Binnen de vereniging is er een vertrouwenscontactpersoon beschikbaar.
 • Leden kunnen bij hen terecht voor vertrouwelijke gesprekken over pesten.

Dit protocol is van kracht voor alle leden, trainers en vrijwilligers van Taekwon-Do Vereniging Ohdokwan.

Top